אגרת היסוד וקריאת קודש בהקמת 'קופת הצדקה הספרדית'

במהלך כנס יסוד "קופת הצדקה הספרדית" הוצגה קריאת הקודש המסבירה את מטרת ההקמה. גדולי ישראל הורו ביקשו ואף הודיעו כי יתפללו בעד התורמים.
"במקהלות גדולי ומאורי הדור, עיני העדה הנושאים במשא העם, ובראשם פאר הדור והדרו, כהן גדול שדעתו יפה, מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבינו חכם שלום כהן שליט"א, הננו מייסדים בזאת את קופת הצדקה המרכזית אשר תשמש כידא אריכתא לחכמי וגדולי הדור, אבותיהם של בני התורה והאברכים, של העניים והיתומים, לתמוך ולסייע ביד נזקקים ונצרכים מאחינו היקרים, להמציא להם תמיכה ומשענה בשעת הדחק, להחזיקם ולעוזרם לבל ימוטו רגלם, לקיים דברי הפסוק ״אשרי משכיל אל דל״. "תהא "קופת הצדקה הספרדית" כ'לשכת חשאין' שהיתה במקדש, שיראי חטא נותנין לתוכה בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי. יעבירו אחינו בני ישראל את נדבותיהם ותרומותיהם לגבאי הקופה, בעין יפה וברוח נדיבה, 'מתן בסתר' שאין למעלה הימנו. "תהא "קופת הצדקה הספרדית" מגן וצינה לדורנו, אשר רבות סכנותיו ברוחניות ובגשמיות, ובעת אשר רבים קמים עלינו תעמוד זכות הצדקה המהודרת להיות לנו למחסה ועוז, ומרבה צדקה מרבה שלום, ה׳ יברך את עמו בשלום״. "והננו באים בקריאת קודש אל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם לישא כתף ולהטות שכם ולהיות לעזר ולאחיסמך למען אחינו ובשרינו הנזקקים והנחלשים, להוזיל מהונם וממונם למען ״קופת הצדקה הספרדית״ אשר עומדת בהכוונתינו ופועלת על פי הוראותינו, וליטול חלק ושותפות במצוות צדקה חשובה זו הרצויה ביותר לפני קודשא בריך הוא כי צרכי עמך מרובים ו״שקולה צדקה כנגד כל המצוות״ (ב״ב ט.). "והננו לברך ולעמוד בתפילה על כל מי שיתרום ויסייע לקופה זו, שימלא הקב״ה כל משאלות לבם לטובה ולברכה בבריאות ופרנסה טובה ברווח, בנים יראי ה׳ העוסקים בתורה ובמצוות, נחת וברכה מכל יוצאי חלציכם, ויהיה ביתכם מלא ברכת ה׳ אמן כן יהי רצון". הנה כי כן דבריהם של גדולי ישראל, על כך שיעמדו בתפילה עבור כל הנושאים כתף ונחלצים לסייע לקופת הצדקה והחסד אותה ייסדו.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp