הרבנים התכנסו, דנו בבעיה, והחליטו: קריאת קודש

הדיונים נמשכו זמן רב, עלו צדדים לכאן ולכאן, אך ההכרעה התקבלה בתמיכת כל הרבנים וקריאת הקודש לציבור יצאה לדרך: "תהא "קופת הצדקה הספרדית" כ'לשכת חשאין' שהיתה במקדש, שיראי חטא נותנין לתוכה בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי. יעבירו אחינו בני ישראל את נדבותיהם ותרומותיהם לגבאי הקופה, בעין יפה וברוח נדיבה, 'מתן בסתר' שאין למעלה הימנו

ארץ ישראל מלאה בתורה ובתלמידי חכמים, היושבים ומתדפקים על דלתות היראה והחוכמה כל ימי חייהם. זכינו ועטרת עולם התורה שבה ובראש כל חוצות הורם קרנה של עטרת יהדות ספרד, בעשרות אלפי תלמידי חכמים הממיתים עצמם על חיי התורה, ובזכות הבל פיהם זוכים אנו, כל אחד ואחד, לכל השפע. אך עולם החסד – מה יהא עליו?

בפני מרנן ורבנן, גדולי חכמי וצדיקי הדור, עולה הזעקה מידי יום ביומו, על הצרות, המכאובים, העוני והאביונות, שבבתי רבים מעמך בית ישראל המשוועים לעזרה פשוטה עבור צרכי השבת, בריאות, חגים, שמחות הצאצאים ועוד כהנה וכהנה. מה שכואב במיוחד זו אוזלת היד. בעוד בארץ ישראל קמו והיו וכן ירבו קופות הצדקה לאחינו בני אשכנז, אך עבור אחינו ובנינו, בני עדות המזרח אין את הדלת להידפק עליה.

לפיכך התאספו לאסיפת חירום יחד, רבים וגדולים מרבני וחכמי ישראל – לדון בכובד ראש ולטכס עצה. ובהוראת הקודש הוקמה קרן הצדקה אשר תסייע לכל אחד ואחד מהנזקקים ה"י ככל יכולתה. כלל הרבנים, כל אחד במקום מושבו יחלק את התמיכות מ"קופת הצדקה הספרדית" ובכך יזכו התורמים, גם לזכות במצוות עניי עירך קודמין.

בסיום הכינוס בו הוכרזה הבשורה, חתמו הרבנים על קריאת הקודש בה נכתב כך:

"במקהלות גדולי ומאורי הדור, עיני העדה הנושאים במשא העם, ובראשם פאר הדור והדרו, כהן גדול שדעתו יפה, מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבינו חכם שלום כהן שליט"א, הננו מייסדים בזאת את קופת הצדקה המרכזית אשר תשמש כידא אריכתא לחכמי וגדולי הדור, אבותיהם של בני התורה והאברכים, של העניים והיתומים, לתמוך ולסייע ביד נזקקים ונצרכים מאחינו היקרים, להמציא להם תמיכה ומשענה בשעת הדחק, להחזיקם ולעוזרם לבל ימוטו רגלם, לקיים דברי הפסוק ״אשרי משכיל אל דל״.

"תהא "קופת הצדקה הספרדית" כ'לשכת חשאין' שהיתה במקדש, שיראי חטא נותנין לתוכה בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי. יעבירו אחינו בני ישראל את נדבותיהם ותרומותיהם לגבאי הקופה, בעין יפה וברוח נדיבה, 'מתן בסתר' שאין למעלה הימנו

"תהא "קופת הצדקה הספרדית" מגן וצינה לדורנו, אשר רבות סכנותיו ברוחניות ובגשמיות, ובעת אשר רבים קמים עלינו תעמוד זכות הצדקה המהודרת להיות לנו למחסה ועוז, ומרבה צדקה מרבה שלום, ה׳ יברך את עמו בשלום״.

"והננו באים בקריאת קודש אל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם לישא כתף ולהטות שכם ולהיות לעזר ולאחיסמך למען אחינו ובשרינו הנזקקים והנחלשים, להוזיל מהונם וממונם למען ״קופת הצדקה הספרדית״ אשר עומדת בהכוונתינו ופועלת על פי הוראותינו, וליטול חלק ושותפות במצוות צדקה חשובה זו הרצויה ביותר לפני קודשא בריך הוא כי צרכי עמך מרובים ו״שקולה צדקה כנגד כל המצוות״ (ב״ב ט.).

"והננו לברך ולעמוד בתפילה על כל מי שיתרום ויסייע לקופה זו, שימלא הקב״ה כל משאלות לבם לטובה ולברכה בבריאות ופרנסה טובה ברווח, בנים יראי ה׳ העוסקים בתורה ובמצוות, נחת וברכה מכל יוצאי חלציכם, ויהיה ביתכם מלא ברכת ה׳ אמן כן יהי רצון". הנה כי כן דבריהם של גדולי ישראל, על כך שיעמדו בתפילה עבור כל הנושאים כתף ונחלצים לסייע לקופת הצדקה והחסד אותה ייסדו.

האווירה בחדר בו התכנסו גדולי ישראל היתה אפופת הוד, בשקט וביראה, בדחילו ורחימו, הרגישו הנוכחים את עוצמת המעמד, במיוחד נוכח דבריו של מרן חכם שלום שליט"א. בנוסף לכך, התכנסות צדיקים וחכמים שורה כה ארוכה ונכבדה, ממש 'המזרח' של עולם התורה הספרדי אינה מתכנסת, אלא באירועים נדירים במיוחד, וכזה היה הערב הקדוש, ביסוד קרן החסד של מרן – קופת הצדקה הספרדית'.

 

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp