אודות

״קופת הצדקה הספרדית״ בארץ ישראל – הוקמה על ידי גדולי ומאורי הדור, מרנן ורבנן זקני העדה, ראשי הישיבות, דיינים חכמים ויושבי על מדין ובראשם רבן של ישראל מרן הכהן הגדול רבינו חכם שלום כהן שליט״א נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת ׳פורת יוסף׳.

נאמר בישעיהו ״כי מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״ – זכתה ארץ ישראל ובה שוכנים אלפי תלמידי חכמים העוסקים בתורה יומם וליל, היושבים ומתדפקים על דלתות היראה והחוכמה כל ימי חייהם. זכינו ועטרת התורה שבה ובראש כל חוצות הורם קרנה של עטרת יהדות ספרד לתפארה.

בפני מרנן ורבנן, חכמי וצדיקי הדור, עולה הזעקה מידי יום ביומו, על הצרות המכאובים העוני והדלות, שבבתי רבים מעמך בית ישראל המשוועים לעזרה פשוטה עבור צרכי היום יום ואין ידם משגת, ובעוד בארץ ישראל קמו והיו וכן ירבו קופות הצדקה לאחינו בני אשכנז, אך עבור אחינו הספרדים לא היה לאן לפנות וממי לקבל עזרה.

אשר על כן, הורה מרן הכהן הגדול נשיא הדור רבינו חכם שלום כהן שליט״א על הקמת ״קופת הצדקה הספרדית״.

במעמד היסטורי ונדיר כמוהו לא היה במשך עשרות שנים, ולאור קריאתו של מרן חכם שלום כהן, התכנסו ובאו כל חכמי וצדיקי הדור הספרדים למעונו של מרן הכהן הגדול בירושלים עיר הקודש, ביום ב׳ אור ליום שלישי שנכפל בו כי טוב, הרביעי לחודש אדר השני שנת התשע״ט, לכנס היסוד ולהנחת אבן הפינה לקופת הצדקה המרכזית הגדולה בעולם – היא ״קופת הצדקה הספרדית״.


מטרות הקופה:

מתוך מגילת היסוד עליה חתמו כל גדולי ישראל ובראשם מרן הכהן הגדול שליט״א:

"קופת הצדקה הספרדית" תשמש כידא אריכתא לחכמי וגדולי הדור, אבותיהם של בני התורה והאברכים, של העניים והיתומים, לתמוך ולסייע ביד נזקקים ונצרכים מאחינו האהובים, להמציא להם תמיכה ומשענה בשעת הדחק, להחזיקם ולעוזרם לבל ימוטו רגלם, לקיים דברי הפסוק ״אשרי משכיל אל דל״.

תהא "קופת הצדקה הספרדית" כ'לשכת חשאין' שהיתה במקדש, שיראי חטא נותנין לתוכה בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי. יעבירו אחינו בני ישראל את נדבותיהם ותרומותיהם לגבאי הקופה, בעין יפה וברוח נדיבה, 'מתן בסתר' שאין למעלה הימנו.

תהא "קופת הצדקה הספרדית" מגן וצינה לדורנו, אשר רבות סכנותיו ברוחניות ובגשמיות, ובעת אשר רבים קמים עלינו תעמוד זכות הצדקה המהודרת להיות לנו למחסה ועוז, ומרבה צדקה מרבה שלום, ה׳ יברך את עמו בשלום״.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp